Praktijk voor natuurgeneeskunde AMBAREES van Marjo Oosting - Vanderschuren

Privacyverklaring


In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-01-2024.

Contactgegevens


De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Marjo Oosting, Crocusstraat 18, 6466TH Kerkrade
De persoonsgegevens van uzelf verkrijg ik door bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens


De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Inhoud van communicatie

Doeleinden


Deze persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden gebruikt, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen


Het verwerken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerken ik persoonsgegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
• De bescherming van mijn financiële belangen;
• De verbetering van mijn diensten;
• Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Persoonsgegevens verstrekt aan derden


Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
Uw gegevens zullen niet verstrekt worden voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar


Uw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe ik uw gegevens beveilig


Het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten


U heeft het recht om aan mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Marjo Oosting, Crocusstraat 18, Kerkrade, Tel: 045-5414637 of 06-20108598 of marjo_oosting@hotmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij, niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright © 2024