Praktijk voor natuurgeneeskunde AMBAREES van Marjo Oosting - Vanderschuren

Praktijkregels


Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees
Marjo Oosting – Vanderschuren
Crocusstraat 18
6466TH Kerkrade
Tel: 045 – 5414637
Marjo_oosting@hotmail.com
www.marjo-oosting.nl
KvK nummer 14129878

Begrippen


• ZORGAANBIEDER: Marjo Oosting
• PRAKTIJK: Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees ingeschreven in het KvK onder nummer 14129878 en gevestigd op Crocusstraat 18 te Kerkrade
• BEROEPSVERENIGING: V.B.A.G.
• KOEPEL: R.B.C.Z.
KOEPEL is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
• Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
• KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de geschillencommissie.
• GESCHILLENCOMMISSIE: voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
• WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
• Cliënt/patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
• Behandeling: de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van ZORGAANBIEDER.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst


• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees uit te voeren opdrachten.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees, slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder


• Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees is lid van de BEROEPSVERENIGING: V.B.A.G. Deze vereniging is aangesloten bij de KOEPEL: R.B.C.Z.
• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op WEBSITE VBAG en op WEBSITE van de KOEPEL

Behandeling


• De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend tijdens de 1e of 2e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
• De sessies vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal indien u dit wenst de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent dit in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
• Marjo Oosting van Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees werkt als zelfstandige freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees, kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling


• Voor een overzicht van tarieven kijk op website van de praktijk.
• De factuur betaalt u contant, of per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u direct na de behandeling overhandigd of wordt dezelfde dag toegestuurd via de e-mail / Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
• Betalingen dienen binnen 20 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
• Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING: V.B.A.G. en is aangesloten bij de KOEPEL: R.B.C.Z. en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering


• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht als er een goede reden is en er geen misbruik van deze regeling wordt gemaakt.
• Annulering geeft u per voorkeur telefonisch op de vaste telefoon door.

Dossiervoering


• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL en BEROEPSVERENIGING. Deze staan op de website van de PRAKTIJK.

Klachtenregeling


• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk via het mailadres: marjo-oosting@hotmail.com worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING: V.B.A.G. in de vorm van KLACHTENFUNCTIONARIS: Quasir, dan wel de GESCHILLENCOMMISSIE: Zorg geschil. De procedure is te vinden op de WEBSITE BEROEPSVERENIGING
WEBSITE KOEPEL
PRAKTIJK voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• Wanneer u een klacht indient via de: BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

Aansprakelijkheid


• U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
• Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
• Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees is niet aansprakelijk wanneer u onverwacht, opstaat of doorrolt van de massagetafel. Wacht altijd totdat de zorgverlener naast u staat en aangeeft dat u mag opstaan.
• Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VERZEKERAAR. Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ (wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg).

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling


• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG


• PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënten/patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op deze website meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht


• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, beslecht worden door de op grond van de wet bevoegde rechter.

Copyright © 2024