Praktijk voor natuurgeneeskunde AMBAREES van Marjo Oosting - Vanderschuren

BEHANDELOVEREENKOMST


Praktijk voor natuurgeneeskunde Ambarees
Marjo Oosting – Vanderschuren
Crocusstraat 18
6466TH Kerkrade
Tel: 045 – 5414637
Marjo_oosting@hotmail.com
www.marjo-oosting.nl
KvK nummer 14129878

Het volgende heb ik gelezen:

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

• De therapeut en de patiënt/cliënt beslissen samen over de behandeling van de patiënt/cliënt.

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

• U heeft de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van de praktijk gelezen, welke vermeld staan op de website van de praktijk: www.marjo-oosting.nl en u stemt ermee in.

• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website.

• De cliënt rekent contant na de sessie af of betaald binnen 20 dagen per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel.

• De cliënt wordt verzocht een afspraak tijdig (minimaal 2 uur van tevoren) af te zeggen. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien er een goede reden is voor het annuleren van de afspraak.

• Voor klachten over de behandeling kan u zich voor het klachtrecht wenden tot de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING: V.B.A.G. in de vorm van KLACHTENFUNCTIONARIS: Quasir, en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg: www.tcz.nu in de vorm van de GESCHILLENCOMMISSIE: Zorg geschil. De procedure is te vinden op de WEBSITE KOEPEL:

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

• Praktijk is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Copyright © 2024